FANDOM


# Pokémon HP Attack Defense Sp. Attack Sp. Defense Speed Total
001 Icon001 Orchynx 0 0 0 1 0 0 1 0.17
002 Icon002 Metalynx 0 0 0 2 1 1 4 0.67
003 Icon003 Raptorch 0 0 0 0 0 1 1 0.17
004 Icon004 Archilles 0 0 0 0 0 3 3 0.5
005 Icon005 Eletux 0 0 1 0 0 0 1 0.17
006 Icon006 Electruxo 0 0 0 0 3 0 3 0.5
007 Icon007 Chyinmunk 0 0 1 0 0 0 1 0.17
008 Icon008 Kinetmunk 0 0 1 0 0 1 2 0.33
009 Icon009 Birbie 0 0 0 1 0 0 1 0.17
010 Icon010 Aveden 0 0 0 2 0 0 2 0.33
011 Icon011 Splendifowl 0 0 0 2 0 1 3 0.5
012 Icon012 Cubbug 0 0 1 0 0 0 1 0.17
013 Icon013 Cubblfly 0 0 2 0 0 0 2 0.33
014 Icon014 Nimflora 0 3 0 0 0 0 3 0.5
015 Icon015 Barewl 0 0 1 0 0 0 1 0.17
016 Icon016 Dearewl 0 0 2 0 0 0 2 0.33
017 Icon017 Gararewl 0 0 3 0 0 0 3 0.5
018 Icon018 Grozard 0 0 0 0 0 1 1 0.17
019 Icon019 Terlard 0 0 0 0 0 2 2 0.33
020 Icon020 Tonemy 0 0 1 0 0 0 1 0.17
021 Icon021 Tofurang 0 0 2 0 0 0 2 0.33
022 Icon022 Dunsparce 1 0 0 0 0 0 1 0.17
023 Icon023 Dunseraph 3 0 0 0 0 0 3 0.5
024 Icon024 Fortog 0 0 0 0 1 0 1 0.17
025 Icon025 Folerog 0 0 0 0 1 0 1 0.17
026 Icon026 Blubelrog 0 0 0 0 1 0 1 0.17
027 Icon027 Magikarp 0 0 0 0 0 1 1 0.17
028 Icon028 Gyarados 0 2 0 0 0 0 2 0.33
029 Icon029 Feleng 0 1 0 0 0 0 1 0.17
030 Icon030 Felunge 0 1 0 0 0 1 2 0.33
031 Icon031 Feliger 0 2 0 0 0 2 4 0.67
032 Icon032 Mankey 0 1 0 0 0 0 1 0.17
033 Icon033 Primeape 0 2 0 0 0 0 2 0.33
034 Icon034 Empirilla 0 2 0 0 0 0 2 0.33
035 Icon035 Owten 0 0 0 0 0 1 1 0.17
036 Icon036 Eshouten 0 0 0 0 0 2 2 0.33
037 Icon037 Lotad 0 0 0 0 1 0 1 0.17
038 Icon038 Lombre 0 0 0 0 2 0 2 0.33
039 Icon039 Ludicolo 0 0 0 0 3 0 3 0.5
040 Icon040 Smore 0 0 0 1 0 0 1 0.17
041 Icon041 Firoke 0 0 0 2 0 0 2 0.33
042 Icon042 Brailip 1 0 0 0 1 0 2 0.33
043 Icon043 Brainoar 1 0 0 0 2 0 3 0.5
044 Icon044 Ekans 0 1 0 0 0 0 1 0.17
045 Icon045 Arbok 0 2 0 0 0 0 2 0.33
046 Icon046 Tancoon 0 0 0 0 0 1 1 0.17
047 Icon047 Tanscure 0 0 0 0 0 2 2 0.33
048 Icon048 Sponee 0 0 0 0 1 0 1 0.17
049 Icon049 Sponaree 1 0 0 0 1 0 2 0.33
050 Icon050 Pahar 0 0 0 1 0 0 1 0.17
051 Icon051 Palij 0 0 0 1 0 1 2 0.33
052 Icon052 Pajay 0 0 0 2 0 1 3 0.5
053 Icon053 Jerbolta 0 0 0 0 0 1 1 0.17
054 Icon054 Comite 0 0 0 1 0 0 1 0.17
055 Icon055 Cometeor 0 0 0 2 0 0 2 0.33
056 Icon056 Astronite 0 0 0 2 0 1 3 0.5
057 Icon057 Mareep 0 0 0 1 0 0 1 0.17
058 Icon058 Flaaffy 0 0 0 2 0 0 2 0.33
059 Icon059 Ampharos 0 0 0 3 0 0 3 0.5
060 Icon060 Baashaun 0 1 0 0 0 0 1 0.17
061 Icon061 Baaschaf 0 2 0 0 0 0 2 0.33
062 Icon062 Baariette 0 3 0 0 0 0 3 0.5
063 Icon063 Tricwe 0 1 0 0 0 0 1 0.17
064 Icon064 Harylect 1 0 0 0 1 0 2 0.33
065 Icon065 Costraw 0 0 0 0 0 1 1 0.17
066 Icon066 Trawpint 0 2 0 0 0 0 2 0.33
067 Icon067 Lunapup 0 1 0 0 0 0 1 0.17
068 Icon068 Herolune 0 2 0 0 0 0 2 0.33
069 Icon069 Minyan 0 1 0 0 0 0 1 0.17
070 Icon070 Vilucard 0 1 0 1 0 0 2 0.33
071 Icon071 Buizel 0 0 0 0 0 1 1 0.17
072 Icon072 Floatzel 0 0 0 0 0 2 2 0.33
073 Icon073 Modrille 0 1 0 0 0 0 1 0.17
074 Icon074 Drilgann 0 2 0 0 0 0 2 0.33
075 Icon075 Gligar 0 0 1 0 0 0 1 0.17
076 Icon076 Gliscor 0 0 2 0 0 0 2 0.33
077 Icon077 Sableye 0 1 1 0 0 0 2 0.33
078 Icon078 Cocaran 0 0 1 0 1 0 2 0.33
079 Icon079 Cararalm 0 0 1 0 1 0 2 0.33
080 Icon080 Cocancer 0 1 1 0 1 0 3 0.5
081 Icon081 Corsola 0 0 1 0 1 0 2 0.33
082 Icon082 Corsoreef 0 0 1 0 1 0 2 0.33
083 Icon083 Tubjaw 1 0 1 0 0 0 2 0.33
084 Icon084 Tubareel 1 0 2 0 0 0 3 0.5
085 Icon085 Cassnail 1 0 0 0 0 0 1 0.17
086 Icon086 Sableau 1 0 0 1 0 0 2 0.33
087 Icon087 Escartress 2 0 0 1 0 0 3 0.5
088 Icon088 Nupin 0 0 0 0 1 0 1 0.17
089 Icon089 Gellin 0 0 0 1 0 1 2 0.33
090 Icon090 Cottonee 0 0 0 0 0 1 1 0.17
091 Icon091 Whimsicott 0 0 0 0 0 2 2 0.33
092 Icon092 Misdreavus 0 0 0 0 1 0 1 0.17
093 Icon093 Mismagius 0 0 0 1 1 0 2 0.33
094 Icon094 Barand 0 1 0 0 0 0 1 0.17
095 Icon095 Glaslug 0 0 0 1 0 0 1 0.17
096 Icon096 Glavinug 0 0 0 1 1 0 2 0.33
097 Icon097 S51 0 0 0 0 0 1 1 0.17
098 Icon098 S51-A 0 0 0 0 0 2 2 0.33
099 Icon099 Paraudio 0 0 0 1 0 0 1 0.17
100 Icon100 Paraboom 0 0 0 2 0 0 2 0.33
101 Icon101 Flager 0 0 0 0 0 1 1 0.17
102 Icon102 Inflagetah 0 0 0 0 0 3 3 0.5
103 Icon103 Chimical 0 0 0 1 0 0 1 0.17
104 Icon104 Chimaconda 0 0 0 1 1 0 2 0.33
105 Icon105 Tikiki 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Icon106 Frikitiki 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Icon107 Unymph 0 0 1 0 0 0 1 0.17
108 Icon108 Harptera 0 0 2 0 0 0 2 0.33
109 Icon109 Chicoatl 0 0 0 1 0 0 1 0.17
110 Icon110 Quetzoral 0 0 0 1 0 1 2 0.33
111 Icon111 Coatlith 0 0 0 2 0 1 3 0.5
112 Icon112 Tracton 0 0 2 0 0 0 2 0.33
113 Icon113 Snopach 0 1 1 0 0 0 2 0.33
114 Icon114 Dermafrost 0 1 2 0 0 0 3 0.5
115 Icon115 Slothohm 0 1 0 0 0 1 2 0.33
116 Icon116 Theriamp 0 2 0 0 0 1 3 0.5
117 Icon117 Titanice 0 1 1 0 0 0 2 0.33
118 Icon118 Frynai 0 0 0 0 0 1 1 0.17
119 Icon119 Saidine 0 1 0 0 0 1 2 0.33
120 Icon120 Daikatuna 0 2 0 0 0 1 3 0.5
121 Icon121 Selkid 0 0 0 0 1 0 1 0.17
122 Icon122 Syrentide 0 0 1 0 1 0 2 0.33
123 Icon123 Spritzee 1 0 0 0 0 0 1 0.17
124 Icon124 Aromatisse 2 0 0 0 0 0 2 0.33
125 Icon125 Miasmedic 0 1 0 0 1 0 2 0.33
126 Icon126 Jackdeary 1 0 0 0 0 0 1 0.17
127 Icon127 Winotinger 2 1 0 0 0 0 3 0.5
128 Icon128 Duplicat 0 1 0 0 0 0 1 0.17
129 Icon129 Eevee 0 0 0 0 1 0 1 0.17
130 Icon130 Vaporeon 2 0 0 0 0 0 2 0.33
131 Icon131 Jolteon 0 0 0 0 0 2 2 0.33
132 Icon132 Flareon 0 2 0 0 0 0 2 0.33
133 Icon133 Espeon 0 0 0 2 0 0 2 0.33
134 Icon134 Umbreon 0 0 0 0 2 0 2 0.33
135 Icon135 Leafeon 0 0 2 0 0 0 2 0.33
136 Icon136 Glaceon 0 0 0 2 0 0 2 0.33
137 Icon137 Sylveon 0 0 0 0 2 0 2 0.33
138 Icon138 Nucleon 0 0 0 1 1 0 2 0.33
139 Icon139 Ratsy 0 0 0 0 0 1 1 0.17
140 Icon140 Raffiti 0 0 0 0 0 2 2 0.33
141 Icon141 Gargryph 0 0 3 0 0 0 3 0.5
142 Icon142 Masking 0 0 0 1 0 0 1 0.17
143 Icon143 Dramsama 2 0 0 1 0 0 3 0.5
144 Icon144 Antarki 2 0 0 1 0 0 3 0.5
145 Icon145 Chupacho 0 1 0 0 0 0 1 0.17
146 Icon146 Luchabra 1 2 0 0 0 0 3 0.5
147 Icon147 Linkite 0 1 0 0 0 0 1 0.17
148 Icon148 Chainite 0 2 0 0 0 0 2 0.33
149 Icon149 Pufluff 0 1 0 0 0 0 1 0.17
150 Icon150 Alpico 0 0 0 1 0 1 2 0.33
151 Icon151 Anderind 0 1 0 0 0 1 2 0.33
152 Icon152 Colarva 0 0 0 1 0 0 1 0.17
153 Icon153 Frosulo 0 0 1 0 1 0 2 0.33
154 Icon154 Frosthra 0 0 0 2 0 1 3 0.5
155 Icon155 Fafurr 1 0 0 0 0 0 1 0.17
156 Icon156 Fafninter 2 1 0 0 0 0 3 0.5
157 Icon157 Shrimputy 0 0 0 1 0 0 1 0.17
158 Icon158 Krillvolver 0 0 0 3 0 0 3 0.5
159 Icon159 Lavent 0 1 0 2 0 0 3 0.5
160 Icon160 Swabone 0 1 0 0 0 0 1 0.17
161 Icon161 Skelerogue 0 2 0 0 0 0 2 0.33
162 Icon162 Navighast 0 2 0 1 0 0 3 0.5
163 Icon163 Stenowatt 0 0 0 0 0 2 2 0.33
164 Icon164 Jungore 1 1 0 0 0 0 2 0.33
165 Icon165 Majungold 1 2 0 0 0 0 3 0.5
166 Icon166 Hagoop 0 0 0 1 2 0 3 0.5
167 Icon167 Haagross 0 0 0 1 2 0 3 0.5
168 Icon168 Xenomite 0 0 0 1 0 0 1 0.17
169 Icon169 Xenogen 0 0 0 1 1 0 2 0.33
170 Icon170 Xenoqueen 0 0 0 2 1 0 3 0.5
171 Icon171 Hazma 0 0 0 2 0 0 2 0.33
172 Icon172 Geigeroach 0 0 1 1 0 0 2 0.33
173 Icon173 Minicorn 0 0 0 0 0 1 1 0.17
174 Icon174 Kiricorn 0 1 0 0 0 2 3 0.5
175 Icon175 Oblivicorn 0 2 0 0 0 0 2 0.33
176 Icon176 Luxi 1 0 0 0 0 0 1 0.17
177 Icon177 Luxor 1 0 0 0 1 0 2 0.33
178 Icon178 Luxelong 1 0 0 1 1 0 3 0.5
179 Icon179 Praseopunk 0 0 0 2 0 0 2 0.33
180 Icon180 Neopunk 0 0 0 2 0 0 2 0.33
181 Icon181 Sheebit 0 1 0 0 0 0 1 0.17
182 Icon182 Terrabbit 0 2 0 0 0 0 2 0.33
183 Icon183 Laissure 0 3 0 0 0 0 3 0.5
184 Icon184 Volchik 0 0 0 1 0 0 1 0.17
185 Icon185 Voltasu 0 0 0 1 0 1 2 0.33
186 Icon186 Yatagaryu 0 0 0 2 0 0 2 0.33
187 Icon187 Devimp 0 1 0 0 0 0 1 0.17
188 Icon188 Fallengel 0 2 0 0 0 0 2 0.33
189 Icon189 Beliaddon 0 3 0 0 0 0 3 0.5
190 Icon190 Seikamater 2 0 0 1 0 0 3 0.5
191 Icon191 Garlikid 0 1 0 0 0 1 2 0.33
192 Icon192 Baitatao 0 0 0 1 2 0 3 0.5
193 Icon193 Leviathao 1 0 1 0 0 1 3 0.5
194 Icon194 Krakanao 1 0 1 0 0 1 3 0.5
195 Icon195 Lanthan 0 2 1 0 0 0 3 0.5
196 Icon196 Actan 0 3 0 0 0 0 3 0.5
197 Icon197 Urayne 0 0 0 2 0 1 3 0.5
198 Icon198 Aotius 1 0 1 0 0 1 3 0.5
199 Icon199 Mutios 1 0 1 0 0 1 3 0.5
200 Icon200 Zephy 0 0 0 0 0 0 0 0